Terms of use

Hindi pinapayagan ng productphaz.com ang sinuman na gamitin ito para sa layuning mang-istorbo sa amin o sa iba. Ang anumang sinadyang mga gawa ng paninira ay makikita at ang impormasyong ipinadala sa ahensya ng nagpapatupad ng batas kung saan naninirahan ang lumalabag.